St. Vrienden van Antoniuskerk De Hoef

Anbi-pagina

Stichting Vrienden Antoniuskerk De Hoef

gegevens aangeleverd: De Hoef,  2 dec. 13

De naam:                                            

Stichting Vrienden Antoniuskerk De Hoef opgericht 2008.

Het RSIN of fiscale nummer                           

819441417

De contactgegevens                                       

Hogedijk 15 2435 ND Zevenhoven

De bestuurssamenstelling  

J.P.C Oudshoorn (voorzitter).

H.J.M. Kandelaar (penningmeester).

C.A.M. Röling-Koot (secretaris).

C.P.J. Verkleij.

A.S. van Veen.

Het beleidsplan                                              

Organiseren van activiteiten waarvoor de gehele  gemeenschap in De Hoef wordt uitgenodigd om daaraan deel te nemen tegen een vergoeding wat de financiën van Stichting ten goede komt.

Het beloningsbeleid                                        

Er wordt voor werkzaamheden en activiteiten die voor de stichting uitgevoerd worden geen beloningen gegeven. Alle activiteiten worden door vrijwilligers uitgevoerd. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

De doelstelling                                    

De stichting heeft ten doel het bevorderen van het instandhouding, alsmede van de restauratie en onderhoud van het kerkgebouw en interieur, de pastorie en de begraafplaats, zich bevindende op de adressen gelegen aan de Oostzijde 44 en 45 1426 AE te De Hoef .alsmede het bevorderen van de instandhouding van de kerkelijke activiteiten aldaar.

Zij tracht dit ondermeer te doen door het houden van acties in allerlei vorm onder alle mensen en bedrijven, die de doelstelling willen ondersteunen. Dus zowel onder parochianen als niet-parochianen, katholieken en niet-katholieken waar dan ook woonachtig en onder bedrijven waar dan ook gevestigd.

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

– erfstellingen en legaten;

– donaties;

-schenkingen;

– alle overige wettelijke activiteiten.

Legaten:                                                         

Als u geld nalaat aan de Stichting dan hoeft de Stichting hier geen successierechten over af te dragen. Het legaat is een bepaling in uw testament.

Gewone giften:                                             

Gewone giften kunt u aftrekken voor de inkomstenbelasting als u aan de volgende voorwaarden voldoet: -Het totaal van al uw giften aan goede doelen komt uit boven een minimum (1% van uw drempelinkomen) Alleen het bedrag hierboven mag u aftrekken tot een bepaald maximum. (10% van uw drempelinkomen).

Periodieke giften:                              

Een zeer interessante mogelijkheid om uw gift fiscaal af te trekken is de periodieke gift. Deze vorm van schenken is ook bekend als lijfrenteschenking. Voor de aftrek van periodieke giften geldt geen drempel en geen maximum.
De fiscus stelt er echter wel voorwaarden aan:
– u schenkt tenminste vijf jaar achtereen ieder jaar een vast bedrag;
– deze regeling wordt door een notaris vastgelegd in een akte.

Als deze vorm van schenking u aanspreekt, laat het ons dan weten. Wij zorgen in overleg met de notaris voor de verdere afhandeling.

Schenkingen:  

De Stichting Vrienden Antoniuskerk  De Hoef is door de Belastingdienst vrijgesteld van schenkingsrecht en van successierecht. De Stichting is namelijk een erkend goed doel. Dat betekent dat geld dat u schenkt volledig ten goede komt aan de doelstelling van de Stichting, en dat is instandhouding van de Antoniuskerk. De Stichting opereert volledig zelfstandig en onafhankelijk van de parochie of bisdom. Hierdoor worden ook geen afdrachten gedaan aan het bisdom of parochie. Tenslotte zetten alle bestuursleden zich Pro Deo (onbezoldigd) in voor de Stichting. Hierdoor wordt uw gift aan de Stichting ook echt besteed aan de Stichtingsdoelstellingen.

Activiteiten:

– Stampotavond in februari.

– Barbecue in augustus op kerkpleinK

– Kerstmarkt in december op kerkplein

Financiële verantwoording:

Wordt jaarlijks gecontroleerd door een externe accountant.